Skúsme prestať porušovať zákony

Zákaz spaľovania zeleného odpadu v záhradách rodinných domov, je v našej MČ tabu. Pritom ide o zákonom definované nariadenie.

Bývam v Rusovciach od detstva a pamätám si, že na jar a na jeseň sa pálil záhradný odpad a pokladali sme to za sa- mozrejmé. To, že ten dym obťažuje susedov a zaťažuje naše životné prostredie, sme vnímali ako nutné zlo, najmä ak išlo o konáre rastlín napadnuté škodcami či starý papier. Oveľa horšie to bolo, keď sme sa ohňom zbavovali plastov, káblov, starého oleja, handier či térového papie- ra. Ale časy sa zmenili. Separujeme odpad, máme veľkokapacitný zberný dvor, kam môžeme všetok odpad odniesť a jeho likvidáciu necháme na odborníkov. MČ Ba Rusovce a mesto Bratislava sa postarali okrem nádob na komunálny odpad, aj o hnedý kontajner na bio odpad a v mestskej časti máme niekoľko stojísk kontajnerov na sklo, plasty, papier a na obnosené šatstvo.

Domáce pálenie záhradného odpadu je zakázané!

Tento progres súvisel s uplatňovaním Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Podľa paragrafového znenia tohto zákona sa biologicky rozložiteľný odpad (lístie, konáre, kríky, ťahavá zeleň, suchá tráva, konáre, rastliny) môže zneškodňovať len v kompostovacom zásobníku alebo prostredníctvom zberu do zbernej nádoby či odovzdaním na zberný dvor. Preto je spaľovanie lístia, konárov a ďalšieho odpadu záhradného charakteru zakázané, a to ako na verejných priestranstvách, tak aj v súkromných záhradách. V neposlednom rade spaľovanie v našich záhradách či na voľnom priestranstve prináša so sebou riziko vzniku požiarov. Neopatrné narábanie s ohňom môže mať fatálne následky.

Hrozba vysokých pokút

Je mojou úlohou vás, obyvateľov Rusoviec, požiadať o to, aby ste odpad – horľavý materiál, odnášali do zberných dvorov na stojiská kontajnerov a nespaľovali ho sami. Spaľovanie záhradného odpadu zakazuje nielen zákon o odpadoch, ale aj množstvo iných zákonov, nad ktorými vykonávajú kontrolu rôzne inštitúcie, ako je ministerstvo životného prostredia, okresné úrady, odbory životného prostredia, ale aj hasičský zbor a pod. Je na mieste konštatovať aj to, že porušením daných predpisov môže byť občanovi udelená pokuta vo výške 166 € a právnickej osobe až do výšky 16.596 €. V prípade pálenia plastov je pokuta vyššia. Ak osoby spôsobia aj požiar, hrozí im okrem finančnej sankcie tiež trestné stíhanie. Pokutu môže dostať občan aj za zhromažďovanie alebo skladovanie odpadu na svojom pozemku dlhšie ako jeden rok. Na dlhšie skladovanie potrebuje pôvodca odpadu súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Ako veliteľ dobrovoľného hasičského zboru vás preto žiadam – dodržujte stanovené predpisy v oblasti požiarnej ochrany a nespaľujte doma záhradný odpad.

Nebezpečné ohniská v prírode

V súvislosti s blížiacimi sa letnými mesiacmi by som na vás chcel apelovať aj v tom, aby ste dbali o zvýšenú bezpečnosť pri zakladaní ohnísk v prírodnom prostredí. Zakladať oheň je možné iba na riadne vyznačených miestach a po skončení opekania je potrebné uistiť sa, že ste oheň riadne uhasil.

Takto dopadla začiatkom roka lúka za kaštieľom, ktorú voláme Partizánska. Turisti pri opekaní takmer podpálili náš les.

Prejsť na začiatok