Dôležité je držať sa faktov

Je chvályhodné, že MČ získala z EÚ fondov 2,5 mil. €, no stojí za zmienku pripomenúť, že priebeh samotnej nadstavby školy má veľký otáznik.

Čo sa týka prípravy projektu na nadstavbu, ten bol pripravený až po stavebné povolenie. Financovanie, čo sa týka prostriedkov z EÚ, v r. 2018 sa len rozhodovalo o spôsobe financovania a jednou z možností malo byť refinancovanie už vykonaných prác aj z úveru. Preto sme v r. 2018 uvažovali o tom, že začneme s prípravou a samotnou výstavbou v r. 2019.

Po voľbách sa ale všetko zmenilo a projekt sa realizuje až teraz, v r.2022, čo navŕšilo finančné prostriedky na spolufinancie o niekoľko percent, keďže od r. 2018 sa stavebný materiál enormne navýšil /v niektorých komoditách až o 300%/, nehovoriac o zbúraní existujúcej jedálne, ktorá zaťaží rozpočet MČ. A keď už spomínam zbúranie existujúcej jedálne, tak som toho názoru, že firma, ktorá realizuje stavbu, zlým prístupom k technologickému postupu narušila statiku a statik samozrejme nariadil zbúranie stavby.

Výhovorky, ako boli uvádzané, že stavba bola realizovaná v akcii „Z“, neobstoja. Niektoré demolačné práce sa mohli robiť šetrnejšie, napr. ručne a som presvedčený o tom, že by všetko bolo spravené tak, ako nariadil projektant v projekte aj so statikom, pre ktorého sme robili sondážne práce základov obvodového muriva a stropov. Nič tam nenasvedčovalo tomu, že stavbu nové zaťaženie poškodí.

Nadstavba škôlky sa tak rovnako pripravovala v r. 2018-2019. Vtedy bola vyhlásená výzva z EÚ a pracovalo sa na projekte nadstavby triedy nad prízemnou časťou škôlky. Pripravovali sa aj zmluvy na prenájom nevyriešených pozemkov, nakoľko v r. 2007 po ROEPe si nárokovali vlastníci o náhrady za časť pozemkov pod škôlkou. Čo sa týka nevysporiadaných pozemkov pod školskými zariadeniami, tak tieto sme získali od štátu aj s týmto bremenom. V konečnom dôsledku bol prijatý zákon o vecných bremenách na tieto pozemky, aby si to riešili obce zákonným vecným bremenom, ale za odplatu. Čiže v Bratislave by to mal riešiť magistrát, nakoľko je obcou BA a MČ nie je deklarovaná ako obec.

Samozrejme, magistrát odmietol riešiť túto situáciu aj napriek tomu, že je vlastníkom nehnuteľného majetku na území MČ, ktorý vlastnili predtým MČ. Argumentácia od súčasného vedenia MČ, že by sme v takomto prípade nemali na chod ďalšej triedy je scestná, nakoľko z navýšených financií na chod úradu za posledné roky by mohol v pohode úrad zaplatiť ďalších učiteľov v MŠ. Nakoniec predsa p. starostka to mala aj vo volebnom programe, ak sa nemýlim.

Je zarážajúce, že projekty, ktoré sa realizujú až teraz, sú projekty, ktoré boli pripravované v r. 2018 a skôr, čiže ulica Pohraničníkov sa mala robiť v r. 2019 a v tej- to dobe sa mala dokončiť aj druhá stra- na tejto ulice. Ďalej otočisko autobusov, kde ma mrzí, že sa nerealizovala cyklotrasa smerom na hrádzu, čo bola v minulosti podmienka získania EU peňazí. No a napokon Skatepark. Tieto projekty sa mali realizovať tiež v r. 2019-2020. Jedna vec ma v súčasnosti mrzí, a to, že súčasné vedenie Rusoviec nepripravilo žiadne nové projekty pre nadchádzajúce volebné obdobie, z ktorých by sa dali čerpať európske peniaze a pokračovať po voľbách.

Pritom sa za uplynulé štyri roky napríklad na úrade nainštalovala klimatizácia. Nič v zlom, pracovníci potrebujú tiež komfort pri práci, no väčší komfort by si zaslúžili starší a imobilní občania a mohol sa nainštalovať už aj tak dosť dlho plánovaný výťah, na ktorý boli v rozpočte vyčlenené peniaze. Čo sa týka všetkých akcií, ktoré sa robia až v tomto roku, tak tie majú jedného menovateľa a to, že mohli byť financované za podstatne menej peňazí, keby sa robili hneď po voľbách, ako bolo plánované a nerobili sa teraz, tesne pred voľbami. Z ušetrených peňazí sa mohli pripravovať projekty, napr. na nájomné bývanie.

No táto agenda terajšiemu vedeniu nič nehovorí, však samotná p. starostka dodnes neuvoľnila nájomný byt pre nejakú mladšiu rodinu a pritom mala vyšší príjem na preukazovanie príjmu, čo je jedna z podmienok držania nájomného bytu. Tá druhá podmienka je morálna.

Pritom svojim voličom aj sľubovala nové bývanie pre mladé rodiny. Po r. 2018 na účtoch MČ bolo aj na to cca 1,9 mil. €.

Prejsť na začiatok