Z denníka jedného poslanca:

Na ostatnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 19.1.2021, bol jeden z najdôležitejších bodov – rozpočet Rusoviec na rok 2021. Nie je mojim cieľom dnes písať o obsahu predmetného bodu. Vyžadovalo by si to oveľa väčší priestor, takže len v krátkosti.
Kapitálový rozpočet má byť zo zákona vyrovnaný. Ak nie je, tak ho musí obec zaplatiť z peňažného fondu, teda z ušetrených peňazí obce z minulých rokov. Nám bol teraz predložený rozpočet, ktorý by čerpal prostriedky zo sumy cca 1.100.000 €, ktoré boli našetrené za 12 rokov hospodárenia v obci. Plánovaný zostatok na rok 2022 v peňažnom fonde obce bol 230.000 €.
Aj laikovi je teda jasné, že v tomto roku, v týchto krízových časoch, by sme mali preinvestovať približne 930.000 €. Pritom je zrejmé, že nové vedenie Rusoviec nemohlo našetriť 1 milión eur počas covid krízy. Ide o milión eur, ktoré ušetrilo bývalé vedenie a bývalí poslanci Rusoviec na nadstavbu školy. Starostka dostala ten milión eur na účte pri preberaní funkcie. A takúto veľkú sumu peňazí už obec tak skoro mať znovu nebude. Preto s nimi treba nakladať opatrne a premyslene. Lebo mať v dnešnej dobe návrh rozpočtu prehnane sebavedomý a absolútne nešetriaci – ako by malo všetko skončiť o dva roky – je prinajmenšom neobozretné. O tom budem písať podrobnejšie nabudúce. Teraz chcem upriamiť pozornosť na inú udalosť z tohto zasadania.
Po tomto bode bola vyhlásená hygienická prestávka na podnet p. starostky Tulekovej. Tak som sa rozhodol aj s ďalšími kolegami, že prestávku využijeme krátkym pobytom vonku a nadýchame sa čerstvého vzduchu. Po pár minútach som vošiel späť do uličky smerom k zasadačke v priestoroch hasičskej zbrojnice a bol som svedkom neprístojnej komunikácie smerom k poslancovi Karácsonymu ohľadom hlasovania k rozpočtu. Bol som šokovaný, ako páni Mokráňovci a pani Tuleková agresívne vyčítali pánovi Karácsonymu jeho HLASOVANIE, ktorým nesúhlasil s navrhovaným rozpočtom. Koniec ich debaty bol v znení: “…už dávno som ťa mala vyhodiť!”. Pre objasnenie, pán Karácsony je zamestnancom MP RUSEKO.
Týmto chcem poukázať na to, čo sa deje za zavretými dverami a po vypnutí kamier. Áno, keď sú kamery zapnuté, tak sa aj pani Tuleková v rétorike zlepšuje a je schopná väčšej kontroly svojej impulzívnosti. Už nie je tak emotívna a pôsobí profesionálnejšie. Je však smutné, že profesionalita spojená s ľudskosťou sa neprenáša aj do obyčajnej komunikácie s ľuďmi, ktorí pre našu MČ pracujú často nad rámec toho, čo robiť musia.
Je mi ľúto práve pána Karácsonyho, ktorý celý život pomáha našej MČ a často za vatikánsku menu, aj ako zakladajúci člen MFK Rusovce alebo ako vášnivý petangista a v neposlednom rade ako zamestnanec RUSEKA. Pán Karácsony je spomedzi nás poslancov služobne najstarší, je to človek s obrovskými skúsenosťami, dlhé roky pôsobí aj ako sobášiaci poslanec a pôsobil aj na pozícii zástupcu starostu. Je to človek, od ktorého sa vedenie MČ môže učiť. Správanie starostky Tulekovej bolo neľudské, bez štipky racionality a empatie. A takýto prístup si pán Karácsony, ani nikto iný, kto sa chce podieľať na rozvoji našej obce, nezaslúži. Táto skúsenosť ma len utvrdzuje v názore, aká veľká škoda je, že v dnešnej dobe nemáme na čele Rusoviec človeka s väčšou empatiou a s vlohami krízového manažéra. Ak takáto komunikácia prebieha aj na úrovni riadenia našej MČ, tak mi je ľudí pracujúcich pre našu MČ úprimne ľúto.
Lošonský František
Prejsť na začiatok