Rada školy v Rusovciach

Z času na čas sa ma ako bývalej členky školskej rady pýtate na našu školu v Rusovciach. Na nadstavbu, na predražené stravné, atď. Pravda je taká, že členstvo v rade školy mne, aj zvyšným poslancom, zaniklo už v roku 2020.

Rada školy má 11 členov a zastúpenie v nej majú pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školy, volení zástupcovia rodičov a štyria členovia sú za zriaďovateľa. Teda za mestskú časť, aby mal zriaďovateľ informácie o chode školy. Po zmene vedenia sme zvolili do rady školy novú pracovníčku za úrad, ako to bolo aj v minulosti. Tri miesta za zriaďovateľa ostali neobsadené.

Naši ľudia

Prečo nemáme doteraz úplnú radu školy? Starostka vždy návrh pred hlasovaním stiahla, aby k hlasovaniu o nových členoch ani neprišlo. Zakaždým tak spravila s iným odôvodnením. Niekedy napríklad s tým argumentom, že poslanci do rady školy nepatria. Hoci predtým navrhovala svoju poslankyňu, p. Zjavkovú a asi všade v Bratislave poslanci zastúpení v rade školy sú, keďže rozhodujú o rozpočte školy, o opravách či nadstavbe školy. Neskôr pri- šiel návrh na vymenovanie p. Šarišského, ktorý neuspel v komunálnych voľbách, kde kandidoval spolu so starostkou, neuspel ani pri voľbe za rodičov do rady školy, ale dôveru zriaďovateľa, teda starostky, má. Na rozdiel od poslancov zvolených obyvateľmi Rusoviec. Na poslednom zastupiteľstve prišiel opätovne, už asi piaty návrh na vymenovanie nových členov do rady školy, vrátene pani Gajdošechovej zo ZUŠ Rusovce. Poslanec Lošonský znovu navrhol, aby okrem pani Gajdošechovej boli zvolení do rady aj poslanci. Starostka opäť návrh stiahla.

Vymenujem si sama

Po upozornení predsedu rady školy na to, že sa blíži voľba riaditeľa a že nemáme kompletnú radu školy, sa starostka rozhodla, že si vymenuje svojich členov rady sama. A tak sme ju upozornili na to, že existuje viacero nálezov prokuratúry, kde sa píše o tom, že ako zriaďovateľ sa v znení zákona v tomto prípade myslí zastupiteľstvo, keď- že rozhoduje aj o vzniku a zániku školy. A tiež preto, aby nedochádzalo k svojvoľnému vymenovávaniu členov rady školy, ktorí sú blízki jednej osobe, teda starostovi. Navyše, terajšia členka rady za zriaďovateľa bola zvolená zastupiteľstvom, a preto by vymenovanie ďalších členov starostkou, bolo tiež spochybniteľné. Aj takýto prípad už prokuratúra v minulosti napadla. Podľa prokuratúry žiadna právomoc nemôže byt‘ súčasne zverená aj starostovi obce, aj obecnému zastupiteľstvu. Vždy je založená právomoc iba jedného z týchto orgánov, na ktorú sa následne viaže aj zodpovednosť za prípadné protiprávne konanie, resp. opomenutie uloženej povinnosti.

Nepotrebujeme kompletnú radu?

Kedykoľvek sa dalo zvolať mimoriadne zastupiteľstvo a doplniť chýbajúcich členov. Namiesto toho starostka napokon poslala usmernenie o tom, že nepotrebujeme kompletnú školskú radu a nový riaditeľ sa bude voliť v neúplnom zložení. Tak ako nedala možnosť zastupiteľstvu vymenovať nových členov starostka predtým, nedala túto možnosť ani teraz. Prečo? Nevieme. No povráva sa, že kvôli voľbe riaditeľa či pripravovanému vareniu obedov v škole externou firmou. Čas nám ukáže pravdu. Napokon školská rada aj napriek neúplnému zloženiu zvolila za riaditeľa školy doterajšieho riaditeľa, p. Kunsta, a to v pomere hlasov 8:2.

A na záver ešte dodám k téme stravné…

Pri prijímaní výšky platieb za stravné od rodičov starostka sľúbila, že sa raz za rok prehodnotí výška na základe reálnych údajov. Táto podmienka sa dostala aj do VZN. Na naše otázky, prečo sa tak doposiaľ nestalo, a tým pádom starostka porušuje platné VZN, sme odpoveď nedostali.

page5image49764544

Prejsť na začiatok